یکی بود هنوزم هست...


تریپ جدید مرام :

کلنگتم  !!

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﮔﻪ ﺧـــﺎﺹ ﺑﺎﺷﻪ . . . !
 
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺩﻭﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺧﻠﻮﺕ ﮐﻨﯽ !
 
ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﻪ !
 
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﺳﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ . . .
 
ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺪﺭ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﺘﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ !
 
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺸــﻖ
 
ﻣـــﻨﻪ…
 
… ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ …
 
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻩ…
 
ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ!!!

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧــﺎﺹ ، ﺧﺎﺻـــــــــــــــــــــــــــﻪ

*******************

تاریخ جمعه چهارم اسفند 1391 سـاعت 0:7 نویسنده محسن j |

[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]

با احتیاط بخوانید...

سطح متن ها" لغزنده" ست

بس که من......

سطر به سطر " باریدم" و نوشتم....!!!


[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]

بـــــــــاران …

بهانــــــــــه ای بود …

که زیر چتــــــــــر من ،

تا انتهای کــــــــــــــــــــــــــوچه بیایــــــــــــی

کـــــــــاش …

نه کــــــــــــــوچه انتهایی داشت …

وَ

نه بــــــــــاران بند می آمــــد….


تمـــام בֿنیــ ـا هـم کـ ـﮧ بگــوینــבֿ

 

تـ ـــو مــال مـ ــטּ نیستـے

 

بـاز هـم ایـن בֿل زبـان نفهـــم

 

بهـــانـ ﮧ ات را میگیــرבֿ !! ...

[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]مــن از کــوچ پــرنــدگــان آمــوخـتـــم

هـــواﮯ رابــطﮧ کــﮧ ســــرد شـــد

بایــد گــذاشـــت و رفـــت

[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]


تـــــــــــــــــــنـهـایـﮯ را
بـلـنـد تـریـن شـاخـﮧ ـﮯ درخـت خـوب مـﮯ فـهـمـد
انـگـار بـزرگ شـدن و اوج گـرفـتـن
دلـیـل تـــــــــــــنـهـایـیـسـت
راسـتـﮯ خـــــــــــــــــدا
از بـزرگـﮯ تــــــــــنـهـاسـت
یـا از تــــــــــــــنـهـایـﮯ بـزرگ

[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]گاهـــــــــــی نبایـــــ ـــــــــ ــــــــــد...

گاهی نباید نــــــــــــــــاز کشید

نبایـــــــــــــــــد آه کشیـــــد

نباید انتظــــــــــار کشید

نبــــــــاید درد کشید

نباید فریـــاد کشید

تنــــــــــــــــــها

باید دست کشید و رفتــــ ....


[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]

نمـےگـذاشـــــتـمـ دِلــــمـ را بـِـبــرے

اگــر مـےدانستــمـ

 زنــدگـــےِ بعـــد از تــــو

چـقــدر دِل  مـے خـــواهــَــد ...

"حــ♥ـــوا"

تـــو....!

مـــگر سیــب را پوســـت کـــنـدے خــوردے ؟؟؟

کــہ دنیـــا ایــטּ گــونه پــوسـتِ مــا را میکنـــد؟؟؟
[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]
حــــواست بـہ دلتــ باشد . . .


آن را هـ ــر جايــــے نگــذار!


ايــن روزهــــــا دل را ميــدزدند . . .


بــعد ? بہ دردشـــان نـخــورد


جـاي صـــندوق پـستـــ آنــ ــرا در سطل آشـــــغال مے اَندازند !


و تــو خوبــ مـيـــــدانے دلے که اَلمثنے شد!


ديــگر دِلــــ نمـيشود. .

تاریخ سه شنبه دهم بهمن 1391 سـاعت 23:27 نویسنده محسن j |

[تصویر:  nr6lzol4qyq6z34os8oy.png]


هر چی كه خاطره داری مال من

اون روزای عاشقونه مال تو

این شبای بیقراری مال من

عازم یک سفــــــــــــــرم

سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــــــودم

مدتی است نگاهم به


تماشای خداســـــــــــــــــــــت

و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــــــــت…


نخند

به سر آستین پاره ی کارگری که دیوارت را میچیند و به تو میگوید ارباب نخند

به پسرکی که آدامس میفروشد و تو هرگز نمیخری نخند

به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه میرود و شاید چند ثانیه ی کوتاه معطلت کند نخند

به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه ی پیراهنش جمع شده نخند

به دستان پدرت

به جارو کردن مادرت

به راننده چاق اتوبوس

به رفتگری که در گرمای تیر ماه کلاه پشمی به سر دارد

به راننده آژانسی که چرت میزند

به پلیسی که سر چهار راه با کلاه صورتش را باد میزند

به مردی که روی چهار پایه میرود تا شماره ی کنتر برقتان را بنویسد

به جوانی که قالی پنج متری روی کولش انداخته و در کوچه ها جار میزند

به پارگی زیر جوراب کسی در مجلسی

به پشت و رو بودن چادر پیر زنی در خیابان

به مسافری که سوار تاکسی میشود و بلند سلام می گوید

به هول شدن هم کلاسی ات پای تخته

به اشتباه لفظی بازیگری در یک نمایش تاتر

نخند ,نخند که دنیا ارزشش را ندارد که تو به خرد ترین رفتار های نا به جای آدم ها بخندی

هرگز نمیدانی چه دنیای بزرگ و پر درد سری دارند

آدم هایی که هر کدام به خاطر روزیشان

تقلا میکنند

بار میبرند

بی خوابی میکشند

کهنه میپوشند

جار میزنند

سرما و گرما میکشند

و گاهی خجالت هم میکشند

بیاییم و هرگز به دیگران نخندیم

و زمانی لب به خنده باز کنیم که خودمان را در شادی و خوشبختی دیگران سهیم بدانیم

و بقولی "به دیگران نه ولی با دیگران بخندیم"همیشه سقوط آدم از وقتی شروع می شود که فکر می کند دارد پرواز می کند

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست او جانشین تمام نداشتنی هاست
                                  کوچه را دیدی به وقت شب چه تنها میشود؟

                                         بی تو از آن کوچه هم تنها ترم

                                             با نبود تو من در شبهایم

                                         بی هدف در کوچه پرسه میزنم 

                                            انگار چیزی به من میگوید:

                                            برو،برو...او در انتظار توست

                                           اما هرچه بیشتر پیش میروم

                               چیزی جز سکوت و تاریکی در انتظارم نیست..
تاریخ پنجشنبه سی ام شهریور 1391 سـاعت 15:9 نویسنده محسن j |
tools sky